มาตรการเข้า-ออก จังหวัด

  • จังหวัดสมุทปราการสามารถเข้า-ออกได้ตามปกติ